Distri lekòl la nan konte Lee ap mande pou kouvri figi kòm yon mezi alèjman kòm nou kòmanse ane lekòl 21-22 a, men li pral pèmèt paran yo oswa gadyen yo pou chwazi si pitit yo ap pran pati nan mete yon kouvèti figi oswa yon mask.

Dekrè Egzekitif Gouvènè Florid la Nimewo 21-175 bay lòd pou nenpòt aksyon distri lekòl yo pran yo konfòme yo avèk Deklarasyon Dwa Paran yo, ki kodifye nan Seksyon 1014.02 - 1014.06, Florid Stat., Epi “pwoteje dwa paran yo pou yo pran desizyon konsènan maske pitit yo an relasyon ak COVID-19. " Distri lekòl la nan konte Lee rekonèt dwa fondamantal paran yo pou dirije desizyon sou swen sante pitit yo.

Nan limyè sa a, n ap mande paran yo tanpri ranpli fòm sa a si ou PA vle pou elèv ou a oblije mete yon mask pandan y ap nan swen Distri Lekòl nan Konte Lee.

Tanpri ranpli yon fòm pou chak elèv w ap chwazi pou patisipe nan mete yon mask.

Si ou pa konnen nimewo ID Elèv pitit ou a, ou ka jwenn li nan http://focus.leeschools.net

Mwen ateste ke, nan pi bon nan konesans mwen, enfòmasyon yo bay la se vre ak egzat e ke mwen se gadyen legal elèv ki nan lis anwo a.